Poslovna etika

World Transport Overseas je od 2013. godine član najveće svetske mreže kompanija sa korporativnom odgovornošću sa preko 12000 korporativnih članova iz preko 145 zemalja – United Nation Global Compact.

Global Compact je platforma za razmenu znanja i iskustva uz aktivno učečće i podršku od strane kompanija, organizacije Ujedinjenih Nacija, poslovnih udruženja, nevladinih organizacija i sindikata kako bi se promovisala društvena odgovornost i etički standardi poslovanja. Kroz svoju posvećenost opšteprihvaćenim vrednostima, putem smanjivanja negativnih uticaja svoga poslovanja, može doprineti globalizaciji kao pozitivnoj sili. Privatni sektor jeste ključni činilac koji doprinosi ostvarenju milenijumskih ciljeva.

Ova inicijativa zahteva od kompanija da prihvate, podrže i usvoje, u okviru svoje sfere uticaja, skup osnovnih vrednosti podeljenih u četiri glavne kategorije, kao što sledi:

Ljudska prava:

Princip 1: Poslovni subjekti treba da podržavaju i poštuju zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava; i

Princip 2: Da se uvere da oni nisu saučesnici u kršenju ljudskih prava.

Rad:
Princip 3: Poslovni subjekti treba da podržavaju slobodu udruživanja i efikasno priznavanje prava na kolektivno pregovaranje ;
Princip 4: eliminaciju svih oblika prinudnog rada;
Princip 5: efikasno ukidanje dečijeg rada; i
Princip 6: ukidanje diskriminacije u pogledu zapošljavanja i zanimanja.

Životna sredina:
Princip 7: Poslovni subjekti treba da podrže pristup predostrožnosti u životnoj sredini;
Princip 8: preduzmu inicijative za promovisanje veće odgovornosti prema životnoj sredini ; i
Princip 9: ohrabruju razvoj i širenje ekološki prihvatljivih tehnologija.

Borba protiv korupcije:
Princip 10: poslovni subjekti  treba da se bore protiv korupcije u svim njenim oblicima, uključujući iznudu i podmićivanje.